Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κύκλοι Σπουδών στο Βελονισμό και την Κινέζικη Ιατρική αναγνωρισμένα από τον Ελληνικό Σύλλογο Κινέζικης Ιατρικής

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των παρακάτω προγραμμάτων και δεδομένου ότι πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που έχει θέσει ο ΕΣΚΙ οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν Μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Κινέζικης Ιατρικής.